ספריה

ביבליוגרפיות

מידע לתחומי לימוד

מקורות מקוונים מאגרי מידע קטלוג

דף ראשי

Google

Search WWW  ספריית המכללה

סוגיות בתכנון לימודים בסביבה מתוקשבת

שם המרצה:  ד"ר אסתר בן-זקן  קוד הקורס: 77-042   היקף (ש"ש): 2 ש"ש

אבירם, ר. (2000) 'שלוש גישות לטכנולוגיות המידע בחינוך'. מתוך: הלכה למעשה – אוסף מאמרים - גיליון ‏15, תש"ס - 2000 http://www.education.gov.il/tochniyot_limudim/halacha/aviram2.htm

אורן, א. הכל דיבורים (-: )-: מקומם של ערוצי שיח סינכרוני בתהליכי למידהhttp://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/machshev/hakol.htm

גבעון, י. עם בן-זקן, א., (2001).מבוא לאינפורמטיקה חינוכית – מושגים, עקרונות ושיטות בשילוב טכנולוגיות דיגיטליות בחינוך. הוצאת מבט לחלונות – ספרי לימוד.

גבעון, י. (1995). תרבות המיחשוב: עיונים וסוגיות. בעריכת א. בן-זקן. מכללת בית-ברל, המרכז לאינפורמטיקה.

גבעון, י. (1996). 'אפיון הכלים הפתוחים'. מתוך: המחשב בבית-הספר, בעריכת מברך, ז., וחטיבה, נ.. ירושלים ותל-אביב: הוצאת שוקן. עמ' 39-59.

גורי-רוזנבליט, ש. (עורכת) (1996), תכנון לימודים – מקראה: תכנון, פיתוח ויישום תכניות לימודים. האוניברסיטה הפתוחה.

הלוי, ד., קולודנר, י. הורוויץ, & בלבין, ש. (2002).  למידה בסביבה מתוקשבת בחינוך היסודי.

ולדן, צ. וגבעון, י. (1998). עוצמתה של הכתיבה. מושב קדימה: הוצאת רכס (בדפוס).

חן, ד., (1995) 'בין חינוך לטכנולוגיה – הרהורים על תקשוב החינוך', מחשבים בחינוך, גיליון 35, עמ' 15-22.

חן, ד., (1995), "בית הספר 'כרמים' בראשון לציון – עקרונות ותכנון של מודל חדשני בחינוך," בתוך החינוך לקראת המאה ה-21, בעריכת חן, ד., הוצאת רמות – אוניברסיטת תל-אביב, עמ' 87-118.

חן, ד. (עורך), (1995). החינוך לקראת המאה ה-21. הוצאת רמות, אוניברסיטת תל-אביב.

לוין, ת., (1995), "תכנית לימודים בעידן הטכנולוגי," בתוך החינוך לקראת המאה ה-21, בעריכת חן, ד., הוצאת רמות – אוניברסיטת תל-אביב, עמ' 87-118.

מארולד, א. ק., (2002), "מודל למידה למאה ה-21: הגשמת חזון החונכות האלקטרונית".http://www.amalnet.k12.il/madatec/view_maa.asp?num=30700&dir_id=7900

מברך, ז., וחטיבה, נ. (עורכות), (1996). המחשב בבית-הספר. ירושלים ותל-אביב: הוצאת שוקן.

מלמד, ע. ואחרים (2002), סטנדרטים במידענות. משרד החינוך, המינהל למדע ולטכנולוגיה והאגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים (טיוטא – גרסה 5.3).http://www.amalnet.k12.il/sites/informatic/default.asp?center=6&id_in_tbl =1501&tbl=aa

משרד החינוך, התרבות והספורט – האגף לחינוך יסודי.http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hadshaniyot/
LamidaChinuchYesodi.htm

סלומון, ג., (2000).  טכנולוגיה וחינוך בעידן המידע. חיפה: אוניברסיטת חיפה וזמורה-ביתן.

עשת, י., וחיות, ע., (2005), טכנולוגיה ולמידה – מקראה. האוניברסיטה הפתוחה.  

פוסטמן, נ., (1998) קץ החינוך: הגדרות מחודשות למטרות בית-הספר. ספריית הפועלים.

צבר-בן-יהושע, נ' (1988). תכנית-הלימודים בגלגוליה. הוצאת יחדיו, איחוד מו"ל בע"מ, תל-אביב. חן, ד., "בית הספר 'כרמים' בראשון לציון – עקרונות ותכנון של מודל חדשני בחינוך," בתוך החינוך לקראת המאה ה-21, בעריכת חן, ד., הוצאת רמות – אוניברסיטת תל-אביב, 1995, עמ' 87-118.

שריג, ג. (1994). חוכמת הלמידה שיעורים ברכישת דעת מטקסטים. הוצאת מסדה בשיתוף עם הל"ל המרכז למיומנויות למידה סמינר הקיבוצים. 

שרמר, ע. (1993), "'תכנון לימודים' עיון מושגי" – הלכה למעשה – אוסף מאמרים, גיליון 8, תשנ"ג.

Doll William E. (1993). Curriculum possibilities in a "post"-future. Journal of Curriculum and Supervision, 8 (4), pp. 277-292.

Doyle, W. (1986). 'Classroom Organization and Management'. In M. C. Wittrock (Ed.), Handbook of research on teaching - A project  of the American Educational Research Association, pp. 392-431. New York :  Macmillan Publishing Company.

Feenberg, A. (1999). ‘Democratizing Technology’. In Questioning Technology, pp. 131-148. London and New-York: Routledge.

Fraser, B. J. (1986). Classroom Environment. London : Croom Helm.

Fraser, B. J. (1991). 'Two Decades of Classroom Environment Research'. In B. J. Fraser, & H. J. Walberg, (Eds.), Educational Environments - Evaluation, Antecedents and Consequences,  pp. 3-27. Oxford : Pergamon Press plc.

Friesen, N. (2003)  “Three Objections to Learning Objects.” Online Education using Learning Objects. (McGreal, R. ed.) London : Taylor & Francis Books Ltd.

Janiunaitė, B. (2005), 'The Model of Innovation Implementation in Action: Challenges for Educational Leadership'. Paper presented at the European Conference on Educational Research, University College Dublin.

Katz, Y. J., Millin, D., and Offir, B. (1999), (Editors). The Impact of Information Technology – From practice to curriculum. An anthology of selected papers presented at the IFIP TC3 WG3.2 and TC9 WG9.5 International Working Conference, Israel , March 1999. Chapman & Hall.

Mioduser, D., & Nachmias, R. (2002). 'WWW in Education', in Adelsberger H, Collis, B., & Pawlowski, M. (Eds.) Handbook on Information Technologies for education & Training. p, 23-43.

Perkins, D. N., (1992). “Technology Meets Constructivism: Do They Make Marriage?” in Duffy, T. M. & D. H. Johanssen (ed.), Constructivism and the Technology of Instruction: A Conversation. Hillsdale , New Jersey : Lawrence Eribaum Associates. (Ch. 4, pp. 45-55). 

Salomon, G., & Perkins, D. (1996). ‘Learning in Wonderland: What do Computers Really Offer Education?’. In S. T. Kerr (Ed.). Technology and the Future of Schooling.  The 1996 NSSE Handbook. Chicago . Illinois : The University of Chicago Press.