ספריה

ביבליוגרפיות

מידע לתחומי לימוד

מקורות מקוונים מאגרי מידע קטלוג

דף ראשי

Google

Search WWW  ספריית המכללה

סוציולוגיה חינוכית

שם המרצה: ד"ר מאיה מלצר-גבע  קוד הקורס : 77-006   היקף (ש"ש) : 1 ש"ש

ביבליוגרפיה

איזיקוביץ, ר., (1996), "'זה מה שאנחנו צריכים מבית-הספר' נוער עולה מחבר העמים על התנסותו החינוכית בישראל", בתוך: איזיקוביץ, ר., קשתי, י., (עורכים), פנים משתקפות במראה: תרבויות בישראל בשנות ה- 90, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת חיפה , אוניברסיטת תל-אביב והוצאת רמות.

בר-אל, צ. (1996). פסיכולוגיה חינוכית. אבן יהודה: רכס.

ברנדס, ע., (1996) "שוויון הזדמנויות בחינוך מיצוי הפוטנציאל של כל תלמיד" בתוך: ברנדס, ע., הקפיצה השלישית: שינויים ורפורמות במערכת החינוך בשנות התשעים. ירושלים: משרד החינוך והתרבות, עמ' 25-32

הבילנד, ו. א., (1999), אנתרופולוגיה תרבותית, תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה

הורוביץ, ת., (1991), "מודעות בלא לגיטימציה תגובות מערכת החינוך בישראל להבדלים בין-תרבותיים", עיונים בחינוך, 55/56, עמ' 9-18.

הורוביץ, ת. ר., (1996), "בין שיזור להתבדלות: דפוסי קליטתם של יוצאי ברית-המועצות לשעבר בישראל בחמש השנים הראשונות לעלייתם", בטחון סוציאלי, חוב' 45, עמ' 95-111.

הרן, ג' קריסטופר (1990). מגבלות החינוך הבית ספרי ואפשרויותיו. ירושלים: אקדמון.

יונה, י., (1991), "פלורליזם תרבותי לעומת אינטגרציה תרבותית והשלכותיהם על תחום החינוך", מגמות ל"ד (1), 122-138.

משוניס, ג.ג., (1997), סוציולוגיה, תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה

סגן, נ., (1996) "גבר ואישה שוויון הזדמנויות בחינוך לבני שני המינים" בתוך: ברנדס, ע., הקפיצה השלישית: שינויים ורפורמות במערכת החינוך בשנות התשעים. ירושלים: משרד החינוך והתרבות, עמ' 147-152

שטאל, א., (1984), "בירור מושגים ומטרות בשילוב מורשת יהדות המזרח בחינוך". מגמות, כ"ח, 2, עמ' 387-403.

שיפמן, מ"ד (1978). סוציולוגיה של בית הספר. ירושלים: אקדמון.

שנהר, ע., (2000), "אתגר החינוך בעידן הפוסט-מודרני", מקום למחשבה בשער, 12, עמ' 28-31.

שפירא, ר., פלג, ר., (1986), הסוציולוגיה של החינוך: אסופת מאמרים, תל-אביב: עם עובד

שפירא, י., בן-אליעזר, א., (1989), יסודות הסוציולוגיה, תל-אביב: עם עובד