ספריה

ביבליוגרפיות

מידע לתחומי לימוד

מקורות מקוונים מאגרי מידע קטלוג

דף ראשי

Google

 לא קטלוג

Search WWW  ספריית המכללה    

רב-תרבותיות וזהות בתקשורת :סיפורי חיים וסיפורי משפחה

דר' זילברג נטשה קוד הקורס: 71-809    

רשימה ביבליוגרפית

איזיקוביץ רבקה. שלושים שני אחרי – חוויות קליטה של נוער עולה מטרינסילווניהץ בתוך: פנים המשתקפות במראה: תרבויות בישראל בשנות התשעים. , הוצאת רמות –אוניברסיטת תל-אביב, 1996, 95-110.

בילו, יורם. "סיפורי חיים כטקסט." מגמות., 1986 כט: 371-349.

גופמן ארווינג. הצגת האני בחיי היום-יום, תל-אביב, רשפים, 1989.

וייטמן סשה. שמות פרטיים כמדדים תרבותיים: מגמות בזהותם הלאומית של ישראלים,1882-1980.-בתוך:נורית גרץ (העורכת). נקודות תצפית. תרבות וחברה בארץ-ישראל. האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב, תשמ"ח, 141-151

קופר שימון. המשפחה מרובת הילדים בעיירת פיתוח. יהודי המזרח, תל-אביב, 1984, 163-165.

לומסקי-פדר עדנה. המשמעות האישית של חוויות המלחמה: סיפורי חיים של גברים ישראלים.- בתוך ישראל: אנתרפולוגיה מקומית, בעריכת א. אבוהב, א. הרצוג, ה. גולדברג, וע. מרקס. תל אביב: צריקובר, 1998.

לושיצקי יוספה. אותנטיות במשבר: "שחור" והאתניות החדשה. בתוך: תקשורת כתרבות. יצירת משמעות ומפגש ביו טקסט לבין קוראים. מקראה. כרך ב', ער. ליבס ת. ומ. טלמון. האוניברסיטה הפתוחה, 2003, 402-417.

ליבליך, עמיה, תמר זילבר ורחל תובל-משיח. "מחפשים ומוצאים": הכללה והבחנה בסיפורי חיים. פסיכולוגיה 1995 , ה (1): 84-95.

ליבליך, עמיה. על מלאכת הביוגרפיה.-בתוך:דברים אחדים. כתב עת לענייני תקשורת, תרבות וחברה, 2/סתו, 1997, 31-43.

למיש דפנה. טלוויזיה ומשפחה: תחרות או שיתוף פעולה? –בתוך: (עורכות) רבקה ולר, רינה כהן. משפחה ודעת. מבט עכשווי. ירושלים, 1997, 143-148.

מרקוביץ פרן. חברות בקרב יוצאי רוסיה בהקשר האמריקני ובהקשר הישראלי.- בתוך: החוויה הבין-תרבותית. מקראה באנתרופולוגיה בעריכת דשן שלמה ומשה שוקד.  הוצאת שוקן. י-ם תל-אביב, 1998, 343-354.

נוה חנה. נוסעים ונוסעות. סיפורי מסע בספרות העברית החדשה, אוניברסיטה משודרת, משרד הביטחון, 2002, 7-15,277.

סלומון הגר. 'מין פואזיה מזרחית': אוריינטליזם נשי בסיפור חיים ארץ-ישראלי.-בתוך: (העורכות) מרגלית שילה, רות קרק, גלית חזן-רוקם. העבריות החדשות. נשים ביישוב ובציונות בראי המגדר.הוצאת יד יצחק בן-צבי, ירושלים, 2001, 204-225.

סטאר-סרד ס. רוחניות נשים בקונטקסט יהודי.- בתוך: ישראל: אנתרופולוגיה מקומית, תל-אביב, 1998, 641-654.

עומר חיים ונחי אלון. 1997. מעשה הסיפור הטיפולי. תל אביב: מודן. בעיקר פרק 5 ("משמעויות"), 133-164.

עילם יצחק. ה"מונה ליזה" כסמל של מטריפוקליות גרוזינית. בתוך: משפחות בישראל (בעריכת שמגר-הנדלמן & בר-יוסף). האוניברסיטה העברית בירושלים, אקדמון, 1991, 357-381.

צבר בן-יהושע נעמה .(עורכת) מסורת וזרמים במחקר האיכותי. לוד:דביר,2001.

צבר בן-יהושע נעמה .(עורכת). המחקר האיכותי בהוראה ובלמידה. גבעתיים, מסדה, 1990.

צבר בן-יהושע נעמה. קיבוץ A L, הוצאת עם עובד, 1996.

רפופורט תמר ועדנה לומסקי-פדר. "איש זר בבית": חווית הקיבוץ של מהגרים יהודיים-רוסיים צעירים. בתוך: לשם אלעזר ודורית רואר-סטריאר. שונות תרבותית כאתגר לשירותי אנוש, הוצאת מגנס, 2003, 139--161.

שלי-ניומן, אסתר. 1996. "המסע הלילי: מפגשים בין עולים למקומם החדש." בתוך ותיקים ועולי העליה הגדולה 1948-1956, בעריכת דליה עופר. (הוצאת יד בן צבי). 285-298.

שוקד משה. התרופפותם של קשרי השארות בקרב יוצאי מרוקו.- בתוך : החוויה הבין-תרבותית. מקראה באנתרופולוגיה בעריכת דשן ש. ומשה שוקד.  הוצאת שוקן. י-ם תל-אביב, 1998, 328-342.

רבינוביץ' דן. 12 משפחות בישראל, ספרי ת"א, מכון ואן ליר, ירושלים, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1989.

Blum-Kulka, Shoshana. 2001. “The Many Faces of With Meni: The History and Stories of One Israeli Talk Show.” In, Television Talk Shows: Discourse, Performance, Spectators, edited by L. Berkowitz (Academic Press). 127-144.

 

קריאה מומלצת

אלגזי גדי. לימוד הטבע הנלמד: עיצוב מושג החביטוס בעבודתו של בורדייה.- בתוך: סוציולוגיה ישראלית ד(2), 2002, 401-410.

ברזילאי, ש. (בדפוס). "דרך החול: הכרוניקה של תופעת היציאה לשאלה מהחברה החרדית 1948-1990. (צילום המאמר בשמורים).

בר-יוסף  ר. דה-סוציאליזציה ורה--סוציאליזציה: תהליך ההסתגלות של עולים בתוך: משפחה, קליטה, עבודה. היבטים סוציולוגיים על החברה הישראלית, ירושלים, 1990.

עוז עמוס. סיפור על אהבה וחושך, כתר, ירושלים,2002.

Bourdieu Pierre. Artistic Taste and Cultural Capital.- In: Culture, Communication and Leisure in Israel . Vol. 2`,The Open University of Israel , Tel-Aviv, 1999.

בתוך: תרבות, תקשורת ופנאי בישראל. מקרה. חלק ב, (עורכים: אליהוא כ"ץ, יצחק ינוביצקי), תשנ"ט, האוניברסיטה הפתוחה, רמת-אביב, עמ' 415-425 .

Gergen, Kenneth and Mary M. Gergen.1988. “Narrative as Self and Relationship.” In, Advances in Experimental and Social Psychology, edited by L. Berkowitz. Academic Press. 17-56.

Lieblich, Amia, Rivka Tuval-Mashiach and Tamar Zilber. 1998. Narrative Research: Reading , Analysis and Interpretation. Sage Publications.

פרקי המבוא והסיכום (עמ' 1-20 ו- 165-174)

Rosenthal, Gabriele. 1993. “Reconstruction of life stories: Principles of selection in generating stories for narrative biographical interviews.” In, The Narrative Study of Lives, 1: 59-91.

Sawin, Patricia E. 1999.  “Gender, Context, and the Narrative Construction of Identity: Rethinking Models of ‘Women’s Narrative’.” In Reinventing Identities: The Gendered Self in Discourse, edited by Mary Bucholtz, A.C. Liang and Laurel A. Sutton, 241-258. New York and Oxford : Oxford University Press.

Parrillo V. The Three Generation Hypotheses. In: Strangers to These Shores . Allyn&Bacon, 1997, 521-523.

Markovitz Fran. Soviet dis-union and the fragmentation of self: Implications for the emigrating Jewish family.- In: East European Jewish Affairs, 24, 1994, 3-17.

Poskanzer Alisa. The Matryoshka; The Three-generation Soviet family in Israel . - Contemporary Family Therapy, 17(4), 1995, 413-427.