ספריה

ביבליוגרפיות

מידע לתחומי לימוד

מקורות מקוונים מאגרי מידע קטלוג

דף ראשי

Google

 לא קטלוג

Search WWW  ספריית המכללה    

שיטות מחקר איכותניוית

שם המרצה: ד"ר מאיה מלצר גבע    קוד הקורס: 64-203    היקף הקורס: 1 ש"ש

ביבליוגרפיה

אלאור, ת. (1992) משכילות ובורות: מעולמן של נשים חרדיות. תל-אביב: עם עובד.

אלאור, ת. (1998) בפסח הבא: נשים ואוריינות בציונות הדתית. תל-אביב: עם עובד.

אשכנזי, מ. (1986) שיטות מחקר במדעי החברה, יחידה 4: "מחקר אתנוגרפי באנתרופולוגיה". תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

בוהאנן, ל., (1988), "שקספיר בג'ונגל", בתוך: רבינוביץ, ד., "שקספיר בג'ונגל": על מפגשים בין-תרבותיים, ירושלים: דביר ומכון ון ליר, עמ' 19-31.

בילו, י. (1986) "הסטורית חיים כטקסט", מגמות כ"ט (4), עמ' 349-371.

בילו, י. (1998) "חקר התרבות העממית בעידן הפוסט-מודרני: סיפור אישי", בתוך: אבוהב, א., הרצוג, א., גולדברג, ה., מרקס, ע. (עורכים), ישראל: אנתרופולוגיה מקומית, תל-אביב: צ'ריקובר, עמ' 655-680.

גירץ, ק. (1990) פרשנות של תרבויות, ירושלים: כתר.

דשן, ש., (1979), "האנתרופולוגים וחקר התרבויות של עדות המזרח", פעמים, 1, עמ' 76-84.

וייט, ו.פ., (1980), "התפתחותו של מחקר 'חבורת קרן הרחוב', בתוך: שוקד, מ., מרקס, ע., דשן, ש., (עורכים) פרקים באנתרופולוגיה חברתית, ירושלים ותל-אביב: שוקן, עמ' 257-267.

חזן, ח. (1992)  השיח האנתרופולוגי , משרד הבטחון, ספרית אוניברסיטה משודרת,

חזן-רוקם, ג., (1993), אדם לאדם גשר: פתגמים של יהודי גורגיה בישראל, ירושלים: מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח.

יסיף, ע., (1998) "לגלות את ישראל האחרת: העיתונאי כאתנוגרף וכמבקר תרבות", בתוך: אבוהב, א., הרצוג, א., גולדברג, ה., מרקס, ע. (עורכים), ישראל: אנתרופולוגיה מקומית, תל-אביב: צ'ריקובר, עמ' 550-525.

לומסקי-פדר, ע. (1998) "המשמעות האישית של חוויית המלחמה: סיפורי חיים של גברים ישראלים", בתוך: אבוהב, א., הרצוג, א., גולדברג, ה., מרקס, ע. (עורכים), ישראל: אנתרופולוגיה מקומית, תל-אביב: צ'ריקובר, עמ' 497-523.

מרשל, מ., (1999), "סיפורי בקבוק מאיי טרוק", בתוך: הבילנד, ו.א., אנתרופולוגיה תרבותית, תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה, עמ' 35-38.

צבר בן-יהושע, נ. (1997) המחקר האיכותי בהוראה ובלמידה, מודן.

צבר בן-יהושע, נ., עורכת, (2001) מסורות וזרמים במחקר האיכותי, לוד: מודן.

קינן, ע. (1996) חדר המורים: התרבות המקצועית של המורים. באר שבע: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

קרניאלי, מ. (1998) בנים חורגים בישוב: מאה שנות ציונות סיפור העליה והקליטה התרבותית, החברתית והחינוכית של קבוצת עולים מכורדיסטן. דור לדור, קבצים לחקר ולתיעוד תולדות החינוך היהודי בישראל ובתפוצות, י"ג, אוניברסיטת תל-אביב.

קרסל, ג. מ. (1976) פרטיות לעומת שבטיות: דינמיקה של קהילת בדוים בתהליך התעיירות. הקיבוץ המאוחד.

שוקד, מ. (1977) "מחקר אנתרופולוגי בארץ: מעורבות לעומת הסתכלות מבחוץ", בתוך: שוקד, מ., דשן, ש., דור התמורה: שינוי והמשכיות בעולמם של יוצאי צפון-אפריקה, ירושלים: יד בן-צבי, עמ' 32-42

שי, א. ובר-שלום, י., עורכים, (2002), המחקר האיכותני בחקר החינוך: מהתיאוריה אל השדה ומהשדה אל התיאוריה. ירושלים: המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין.

שקדי, א. (2003) מילים המנסות לגעת: מחקר איכותני – תיאוריה ויישום, רמות: אוניברסיטת תל-אביב

 Agar, M. H., (1996), The Professional Stranger, San Diego : Academic Press.

Bogdan, R.C., Biklen, S.K., (1998), Qualitative Research for Education, Boston : Allyn & Bacon.

Spradley, J.P., (1979), The Ethnographic Interview, New York : Holt, Rinehart & Winston,

Wolcott, H.F., (1999), Ethnography: A Way of Seeing, Walnut Creek, CA: AltaMira Press.